VEDTEKTER FOR GAMMELBILENS VENNER OG ROGALAND BILMUSEUM

 §1:

Klubbens navn: GAMMELBILENS VENNER, med undertittel: Stavanger og omland club for automobil & motorsykkelinteresserte.

 §2:

Klubbens formål er å ta vare på motorkjøretøyer av teknisk/historisk interesse, samt å skape et levende miljø omkring disse.

 §3:

Som medlemmer kan opptas: personer, organisasjoner eller bedrifter som eier eller har interesse for bevaringsverdige kjøretøy. Et medlem kan ekskluderes dersom medlemmet bedriver en aktivitet som kan medfølge skade på klubbens drift og renomme. Styret avgjør eksklusjon og legger dette frem for klubbens årsmøte til orientering. 

 §4:

Kjøretøy som skal delta i klubbarrangementer må som hovedregel være minst 30 år gammelt.  Dispensasjon herfra kan gis av styret eller løpskomité.

 §5:

Marsmøtet skal være årsmøte, under ledelse av formannen.  Valgkomiteens formann leder valget av nytt styre.

 §6:

I rimelig tid før årsmøtet skal styret sende til medlemmene: Saksliste for årsmøtet.

 §7:

Årsmøtet kan bare stemme over saker som står er nevnt i sakslista.

 §8:

Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom flertall i styret finner grunn til det, eller om ¼ av medlemmene krever det.

 §9: 

Styret skal være sammensatt slik at det ved valg alltid blir sittende medlemmer av det gamle styret, for å unngå full utskifting av klubbens ledelse.  Derfor må:

-Formann og sekretær velges for samme 2 års periode

-Nestformann, kasserer velges for samme 2 års periode slik at overlapping oppnåes.

-Komité for Rogaland Bilmuseum velges av det nyvalgte styret for to år om gangen.  Komiteen består av fire medlemmer som fordeler ansvaret seg i mellom.

-Et av medlemmene i komiteen skal fungere som Museumsbestyrer.

 §10:

Årsmøtet velger revisor som velges for 2 år av gangen.

 §11:

Styret velger en forsikringskomité (2 medl.) som velges for 2 år om gangen.

 §12:

Styret velger en løpskomité, minst (3 medl.) som velges for 1 år av gangen.

 §13:

En valgkomité på minst 2 medlemmer, blir hvert år utpekt av årsmøtet.  Dens oppgave blir å finne kandidater til neste års styre.

 §14:

Forslag fra medlemmene til kandidater ved valget må sendes valgkomiteen innen 31.januar.

 §15:

Vedtak i styret fattes ved simpelt flertall.  Ved stemmelikhet tilkjennes formannen dobbeltstemme.

 §16:

Etter innstilling fra styret kan årsmøtet utnevne æresmedlemmer.

 §17:

Nedleggelse eller sammenslåing av klubben kan kun fattes på et ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall.

Minimum 10% av medlemmene må være tilstede.

Sittende styre skal ha ansvaret for å disponere klubbens midler slik at klubbens formålsparagraf blir ivaretatt.