Gammelbilens Venner fra a til å

VEDTEKTER FOR GAMMELBILENS VENNER OG ROGALAND BILMUSEUM

§1:

Klubbens navn: GAMMELBILENS VENNER, med undertittel: Stavanger og omland club for automobil & motorsykkelinteresserte.

 §2:

Klubbens formål er å ta vare på motorkjøretøyer av teknisk/historisk interesse, samt å skape et levende miljø omkring disse.

 §3:

Medlem kan den bli som er eier av - eller har interesse for - bevaringsverdige kjøretøy.

 §4:

Kjøretøy som skal delta i klubbarrangementer må som hovedregel være minst 30 år gammelt.  Dispensasjon herfra kan gis av styret eller løpskomité.

 §5:

Marsmøtet skal være årsmøte, under ledelse av formannen.  Valgkomiteens formann leder valget av nytt styre.

 §6:

I rimelig tid før årsmøtet skal styret sende til medlemmene: Saksliste for årsmøtet.

 §7:

Årsmøtet kan bare stemme over saker som står er nevnt i sakslista.

 §8:

Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom flertall i styret finner grunn til det, eller om ¼ av medlemmene krever det.

 §9: 

Styret skal være sammensatt slik at det ved valg alltid blir sittende medlemmer av det gamle styret, for å unngå full utskifting av klubbens ledelse.  Derfor må:

-Formann og sekretær velges for samme 2 års periode

-Nestformann, kasserer velges for samme 2 års periode slik at overlapping oppnåes.

-Komité for Rogaland Bilmuseum velges av det nyvalgte styret for to år om gangen.  Komiteen består av fire medlemmer som fordeler ansvaret seg i mellom.

-Et av medlemmene i komiteen skal fungere som Museumsbestyrer.

 §10:

Årsmøtet velger revisor som velges for 2 år av gangen.

 §11:

Styret velger en forsikringskomité (2 medl.) som velges for 2 år om gangen.

 §12:

Styret velger en løpskomité, minst (3 medl.) som velges for 1 år av gangen.

 §13:

En valgkomité på minst 2 medlemmer, blir hvert år utpekt av årsmøtet.  Dens oppgave blir å finne kandidater til neste års styre.

 §14:

Forslag fra medlemmene til kandidater ved valget må sendes valgkomiteen innen 31.januar.

 §15:

Vedtak i styret fattes ved simpelt flertall.  Ved stemmelikhet tilkjennes formannen dobbeltstemme.

 §16:

Etter innstilling fra styret kan årsmøtet utnevne æresmedlemmer.

 §17:

Nedleggelse eller sammenslåing av klubben kan kun fattes på et ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall.

Minimum 10% av medlemmene må være tilstede.

Sittende styre skal ha ansvaret for å disponere klubbens midler slik at klubbens formålsparagraf blir ivaretatt.